Algemene voorwaarden

1.Begripsomschrijvingen

a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Rifera een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten.
b. Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch, die tussen Rifera en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
c. Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).
d. Opdrachtbevestiging: een door Rifera verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever

2.Aanbiedingen, overeenkomst

a. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht Rifera niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
b. Aanbiedingen van Rifera zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard.
c. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Rifera kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangegaan.
d. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst.
e. Alle opgaven door Rifera van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Rifera kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen
f. Enigerlei duidend als advies door Rifera is niet bindend en niet aansprakelijk. Het blijft uitsluitend de keuze van de opdrachtgever.
G. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst kosteloos te annuleren indien dit 3 werkdagen voor plaatsingsdatum wordt aangegeven.

3.Prijzen, tarieven

a. Alle prijzen en tarieven van Rifera zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door een overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
b. De door Rifera opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
c. Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. Indien tussen Rifera en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie gelden.
e. Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend.

4.Prijs-, tariefswijzigingen

a. Rifera is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
b. Rifera kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.

5.Betaling

a. De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, direct aan Rifera betalen, zonder zich op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen contant aan de chauffeur van Rifera te worden voldaan, dan wel per bank via factuur aan Rifera te worden voldaan.
b. Rifera is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door Rifera ook in één keer in rekening worden gebracht.
c. Bij niet contante betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Rifera op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d.Bij het niet of niet volledig betalen van een factuur volgt geen garantie op het product en of dienst wat verleend is door Rifera aan de klant , dit geldt ook in het geval er geen administratiekosten worden voldaan bij het niet op tijd betalen en of in de aangegeven periode het factuurbedrag niet te voldoen , zegge zeven euro vijtig per herinnering.
e.Bij een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen verhogingen van administratiekosten a € 7,50 ,- euro per verhoging ( maximaal 3), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van vijfendertig Euro.
f.Bij het verzuimen van betaling bij service opdrachten en/of installatie volgt het risico van afsluiting en/ of het non actief stellen van het systeem , na volledige betaling inclusief eventuele extra kosten als bedoeld in lid 5(e) en kosten voor het her ingebruik stellen van het systeem , wordt het systeem weer in gebruik gesteld.

6.Levering en retouren

a.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering door verzending vanuit handelsonderneming van Ledden Energieweg 11 6658AE Beneden-leeuwen.
b. Rifera is niet gehouden in gedeelten producten te leveren.
c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of de te leveren producten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
d. Iedere levering door Rifera aan de opdrachtgever waarbij het auteursrecht wordt overgedragen, geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.
e. Onder standaard installatie verstaan we een installatie die binnen 4 uur geplaatst kan worden. Geld voor de airco’s van <9000btu die niet verder van elkaar verwijderd zijn dan 4m. Daarbij is de buiten-unit op de grond geplaatst en hangt komt van niet hoger dan de eerste verdieping. Stroom punt is niet verder dan 4m van binnen of buiten unit verwijderd. Aanpassingen voor meterkasten worden er extra kosten in rekening gebracht. Daarbij kan de reisafstand en tijd meeberekend worden. Dit alles is onder mits anders overeengekomen.
f. Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt de risico van het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
g. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Reeds betaalde verzendkosten worden niet teruggestort. Retourneren kan binnen de wettelijke termijnen.
h. Pallet retour/levering (geld standaard voor airco levering), bij niet kunnen leveren door welke reden dan ook gelden verzend kosten voor 2e levering, deze bedragen 55 euro inclusief btw. Bij afwijzing zullen retour kosten in mindering worden gebracht (van de reeds betaalde bestelling) van 85 euro inclusief. 

7.Leveringstermijn

a. Een door Rifera opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking. Rifera is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
b. De binding van Rifera aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Rifera gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.
d. Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Rifera nodig is. Rifera is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal Rifera de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.

8.Inspectie, klachten en garantie

a. De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Rifera de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Rifera er terstond, doch uiterlijk binnen tien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
b. Rifera is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
d. De prestatie van Rifera geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.
e. Rifera is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
f. Rifera is niet verantwoordelijk voor enige schade, mocht dit anders worden beoordeelt dan is Rifera hoogstens aansprakelijk voor de schade die de verzekering van Rifera dekt.
g. Rifera geeft tenminste 1 jaar garantie op airco`s die geïnstalleerd zijn door Rifera. Bij verkoop van een systeem en excl montage van een systeem geeft Rifera geen garantie mits anders is overeengekomen en het systeem is gemonteerd door een Professionele/STEK erkende monteur.
h. Indien een apparaat defect aankomt en er wordt met de klantenservice van Rifera overeengekomen dat het apparaat terug gezonden mag worden, kan dit enkel en alleen via correct vervoer in de originele Doos geschieden.

i. Bij producten met een garantieperiode langer dan 1 jaar is het verplicht deze tenminste 1 maal per jaar van onderhoud te voorzien vanaf de aankoop datum , indien het systeem defect raakt in de garantieperiode en deze is niet van onderhoud voorzien vervalt de garantie .

j. Op de accessoires van een airco systeem zoals condenspompen en afstandsbedieningen gelden een beperkte garantie duur van 3 maanden .
Het vlotter gedeelte van de condenspomp hoort regelmatig verschoont te worden , bij het nalaten van het reinigen van de vlotter kan de pomp stuk gaan . De afstandsbediening heeft een grote kans op stoot , val en waterschade hierdoor kan de afstandsbediening direct stuk gaan.

g. Op de door Rifera geleverde producten heeft u garantie, mits vakkundig gemonteerd en gebruikt voor de doeleinden waarvoor het apparaat of product is ontworpen. Rifera verricht nooit garantieaanspraken ter plaatse bij de klant behalve wanneer het product is geïnstalleerd door Rifera. Als een klacht op te lossen is door het leveren van een vervangend onderdeel of product kan hier door Rifera voor worden gekozen. Rifera vergoedt nimmer door derden gemaakte kosten i.v.m reparatie of vervanging van het betreffende product. Indien u garantieaanspraak claimt voor retourzending dient u ons altijd vooraf te verwittigen per brief of e-mailbericht. Na goedkeuring door Rifera dient het betreffende product compleet en deugdelijk verpakt franco aan ons te worden toegezonden. Het product dient ook vergezeld te zijn van een toelichting waarop de klacht duidelijk omschreven is. Goederen die onaangemeld bij ons worden aangeboden worden altijd geweigerd. Garantieaanspraak betekent niet automatisch creditering. Rifera kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toezenden. Indien de garantieclaim wordt gehonoreerd worden de verzendkosten aan u vergoed.

9.Inhoud en wijzigingen overeenkomst

a. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van een overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Rifera niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.

10.Auteursrechten, intellectueel eigendom

a. De opdrachtgever garandeert Rifera dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Rifera en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Rifera zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

11.Overmacht

a. Indien Rifera door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
b. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als Rifera het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
c. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
d. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rifera onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Rifera kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

12.Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Rifera uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
b. Rifera is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
c. Rifera is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
d. De opdrachtgever vrijwaart Rifera uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

13.Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

a. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van Rifera voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Rifera gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
b. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Rifera de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Rifera gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

14.Overdracht van rechten en verplichtingen

a. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rifera.
b. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rifera.

15.Toepassing recht, geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Rifera gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, met dien verstande dat Rifera het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.

16.Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Rifera gesloten overeenkomsten.
b. De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.